Linked Questions

Popular Questions

Problems with charts after macro running

Asked by At

I have code for selecting range of temperatures from heat/freezing chambers (values are in columns E and F, in some cases in G and H too). The selected values are copied to new sheet, after then the code alows to draw the chart from those values. In my case sometimes the chart doesn't appear. I don't know why. The code is prepared for values in columns E and F - that's why the some cases are changed to comment as well as the w = zakres * 2 + 1. For four columns the w = zakres * 4 - 1. For both cases I have same issue.

I tried to change size of table and split the cases to different marcos.

Sub Wykres()

  Dim w As Long, wrs As Long, i As Long
  Dim dolne As Single, gorne As Single
  Dim ark As String, opis As String, id_zc As String, k As String, pol_wykr As String
  Dim guzik, zakres, czujnik, kol, arr()
  Dim dt As Worksheet, wykr As Object

  On Error GoTo koniec

  With ThisWorkbook
    Set dt = .Sheets("DataChart")

    With .ActiveSheet
      ark = .Name                   'Przechwycenie nazwy bieżącego arkusza
      guzik = Application.Caller           'Przechwycenie nazwy wciśniętego przycisku
      opis = .Shapes(guzik).TextFrame.Characters.Text 'Przechwycenie opisu przycisku

      'Podział zmiennej "opis" na części (o indeksach wykazanych w nawiasach)
      ' => "Oblicz(0) zakres(1) 1(2) czujnik(3) 1(4)"
      zakres = Split(opis, " ", -1, 1)(2)       ' => "Oblicz zakres "1"(2) czujnik 1"
      czujnik = Split(opis, " ", -1, 1)(4)      ' => "Oblicz zakres 1 czujnik "1"(4)"

      'Zamiana zawartości zmiennych z tekstu na wartości
      zakres = CInt(zakres)
      czujnik = CInt(czujnik)

      'Wyliczenie wiersza i określenie położenia komórek dla wartości min. i maks. zakresu
      w = zakres * 2 + 1              'Wiersz danego zakresu Min./Maks.
      dolne = .Range("X" & w).Value        'Ograniczenie dolne
      gorne = .Range("Y" & w).Value        'Ograniczenie górne

      'Określenie kolumny z danymi dla czujnika - założenie takie, że mamy 4 czujniki:
      '1 = "E", 2 = "F", 3 = "G", 4 = "H"
      k = Choose(czujnik, "E", "F", "G", "H")

      'Określenie adresu kotwiczenia dla tworzonego później wykresu
      Select Case zakres & "-" & czujnik
        Case "1-1": pol_wykr = "M10"
        Case "1-2": pol_wykr = "M15"
        'Case "1-3": pol_wykr = "M20"
        'Case "1-4": pol_wykr = "M25"
        Case "2-1": pol_wykr = "M20"
        Case "2-2": pol_wykr = "M25"
        'Case "2-3": pol_wykr = "M40"
        'Case "2-4": pol_wykr = "M45"
        Case "3-1": pol_wykr = "M30"
        Case "3-2": pol_wykr = "M35"
        'Case "3-3": pol_wykr = "M60"
        'Case "3-4": pol_wykr = "M65"
        'Case "4-1": pol_wykr = "M70"
        'Case "4-2": pol_wykr = "M75"
        'Case "4-3": pol_wykr = "M80"
        'Case "4-4": pol_wykr = "M85"
        'Case "5-1": pol_wykr = "M90"
        'Case "5-2": pol_wykr = "M95"
        'Case "5-3": pol_wykr = "M100"
        'Case "5-4": pol_wykr = "M105"
        'Case "6-1": pol_wykr = "M110"
        'Case "6-2": pol_wykr = "M115"
        'Case "6-3": pol_wykr = "M120"
        'Case "6-4": pol_wykr = "M125"
      End Select

      'Arbitralne określenie maks. indeksu tablicy
      'do przechowania danych z pętli "For ... Next",
      'w oparciu o maks. ilość wierszy z danymi dla danego czujnika
      wrs = .Range(k & .Rows.Count).End(xlUp).Row
      ReDim arr(1 To wrs, 1 To 1)           'Rozmiarowanie tablicy na dane
      w = 0                      'Indeks właściwy tablicy pokazujący jej prawdziwą zajętość

      For i = 1 To wrs
        If IsNumeric(.Range(k & i).Value) Then   'Tylko wartości numeryczne będą rozpatrywane
          If .Range(k & i).Value >= dolne And .Range(k & i).Value <= gorne Then 'Kryteria
            w = w + 1
            arr(w, 1) = .Range(k & i).Value   'Wpisywanie do tablicy wartości spełniających kryteria
          End If
        End If
      Next
    End With

    If Not IsEmpty(arr(1, 1)) Then           'Jeśli choć pierwszy indeks tablicy został zainicjalizowany to ...
      id_zc = "A" & ark & ".Z" & zakres & ".C" & czujnik 'Utwórz identyfikator danych = A24.Z1.C1

      With dt
        kol = Application.Match(id_zc, .Rows("1:1"), 0) 'Wyszukaj id danych w arkuszu "DataChart"

        If TypeName(kol) = "Error" Then         'Jeśli ich nie znaleziono to
          kol = Application.CountA(.Range("1:1")) + 1 'Sprawdź ile jest kolumn i zwiększ ich ilość o 1
        Else                      'W przciwnym razie
          .Columns(kol).ClearContents         'Usuń zawartość kolumny o znalezionym id danych
        End If

        .Cells(1, kol).Value = id_zc          'Wpisz id danych do nagłówka => A24.Z1.C1
        .Cells(2, kol).Resize(wrs, 1).Value = arr    'Wpisz dane z tablicy
        Erase arr                    'Usuń z tablicy zbędne już dane - zwalnia pamięć

        'Wylicz właściwą ilość danych w kolumnie -
        'tożsame z indeksem "w" z pętli "For ... Next", można stosować zamiennie, nawet wskazane
        wrs = .Cells(.Rows.Count, kol).End(xlUp).Row
      End With

      With .ActiveSheet
        'Sprawdź, czy w konkretnym zakresie kotwiczenia jest już jakiś wykres i jeśli tak, to usuń go
        For Each wykr In .ChartObjects
          If Not Intersect(wykr.TopLeftCell, .Range(pol_wykr)) Is Nothing Then wykr.Delete
        Next

        With .ChartObjects.Add(Left:=627, Top:=56, Width:=336, Height:=79)
          'Użyj danych z arkusza "DataChart", jako źródłowych do wykresu
          .Chart.SetSourceData Source:=dt.Range(Range(Cells(2, kol), Cells(wrs, kol)).Address(0, 0))
          .Chart.ChartType = xlLine

          'Pozycjonowanie wykresu w oparciu o określony wcześniej adres kotwiczenia
          .Left = .Parent.Range(pol_wykr).Left
          .Top = .Parent.Range(pol_wykr).Top
        End With

        .Range("K2").Select
      End With
    End If

    Set dt = Nothing
  End With

Sometimes macro draw the chart .... sometimes doesn't.

Related Questions